กลุ่มลูกค้า

- อุตสาหกรรมโรงงานน้ำตาล

- อุตสาหกรรมก่อสร้าง

- อุตสาหกรรมกระดาษ

- อุตสาหกรรมการเกษตร

- อุตสาหกรรมโรงสีข้าว

- อุตสาหกรรมขุดเจาะน้ำมัน

- อุตสาหกรรมคอนกรีต

- อุตสาหกรรมน้ำมันพืช

- อุตสาหกรรมพลาสติก

- อุตสาหกรรมเซรามิค

- อุตสาหกรรมไม้พาติเคิลบอร์ด

- อุตสาหกรรมท่าเรือ

- อุตสาหกรรมโลจิสติกส์

- อุตสาหกรรมเหมืองแร่

- อุตสาหกรรมเหล็ก

- อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์